Հայ   Eng   Рус

Մեր մասին

“²ðÈƲܔ-Á, ѳݹÇë³Ý³Éáí г۳ëï³ÝáõÙ ³Ù»Ý³ÑÇÝ ËáñÑñ¹³ïí³Ï³Ý ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇó Ù»ÏÁ, 1994 Ãí³Ï³ÝÇó ëÏë³Í Ñ»ï³½áï³Ï³Ý, ËáñÑñ¹³ïí³Ï³Ý ¨ Ãñ»ÛÝÇÝ· ͳé³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñ ¿ Ù³ïáõóáõÙ ³é¨ïñ³ÛÇÝ, å»ï³Ï³Ý ¨ ѳë³ñ³Ï³Ï³Ý ϳ½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ, ÇÝãå»ë ݳ¨ ³Ýѳï ù³Õ³ù³óÇÝ»ñÇÝ£ 

“²ðÈƲܔ ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÁ ѳٳ·áñͳÏóáõÙ ¿ ÇÝãå»ë ÙÇ ß³ñù ѳ۳ëï³ÝÛ³Ý å»ï³Ï³Ý ϳéáõÛóÝ»ñÇ ¨ ݳ˳ñ³ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¨ Ù³ëݳíáñ ϳ½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇ /ÇÝãåÇëÇÝÝ »Ý ÎñÃáõÃÛ³Ý ¨ ·ÇïáõÃÛ³Ý ¨ ²ß˳ï³ÝùÇ ¨ ëáóÇ³É³Ï³Ý Ñ³ñó»ñÇ Ý³Ë³ñ³ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, öØÒ ¼²Î-Á ¨ ³ÛÉáù/, ݳ¨ ÙÇç³½·³ÛÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¨ ¹áÝáñ-Íñ³·ñ»ñÇ Ñ»ï, Ù³ëݳíáñ³å»ë` EBRD/BAS, AED, DAI/ASME, CAPS, USAID/MEDI,  ¨ ³ÛÉÝ:

  “²ðÈƲܔ ËáñÑñ¹³ïí³Ï³Ý ¨ Ãñ»ÛÝÇÝ· ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÁ 1995 Ãí³Ï³ÝÇó  ½µ³ÕíáõÙ ¿ ÐÐ öØÒ ßáõϳÛáõÙ Ãñ»ÛÝÇÝ· ͳé³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ù³ïáõóٳٵ, ÇëÏ 2006-Çó ݳ¨ µÇ½Ý»ë-Íñ³·ñ»ñÇ Ùß³Ïٳٵ ¨ ³ñï³ë³ÑÙ³ÝÛ³Ý ýÇݳÝë³Ï³Ý Ý»ñ¹ñáõÙÝ»ñÇ Ý»ñ·ñ³íÙ³Ý ·áñÍÁÝóóÝ»ñáõÙ ËáñÑñ¹³ïíáõÃÛ³Ùµ

  ²ß˳ï³Ýù³ÛÇÝ ï³ñÇÝ»ñÇ ÁÝóóùáõÙ “²ðÈƲܔ-Ç ÷áñÓ³·»ïÝ»ñÝ ÇÝùÝáõñáõÛÝ Ùß³Ï»É ¨ ÏÇñ³éáõÙ »Ý ѳïáõÏ Ù³ëݳ·Çï³Ï³Ý áõÕÕí³ÍáõÃÛ³Ý ÏñÃ³Ï³Ý Íñ³·ñ»ñ, áñáÝó ÏÇñ³éÙ³Ý ÙÇçáóáí  êäÀ-Á í»ñÁ Ýßí³Í ßáõϳÛáõÙ ëï»ÕÍ»É ¿ Çñ ÑÇÙݳíáñ ËáñßÁ, ϳï³ñ»Éáí ÐÐ µáÉáñ ßñç³ÝÝ»ñáõÙ áõëáõÙݳí³ñÅ³Ï³Ý ³ß˳ï³Ýù Ù³ñù»ÃÇÝ·Ç ¨ í³×³éùÇ áõëáõóÙ³Ý, ÇÝãå»ë ݳ¨ ϳ½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý Ï³é³í³ñÙ³Ý µ³ñÓñ ¨ ÙÇçÇÝ ûÕ³ÏÝ»ñÇ Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç µ³ñ»É³íÙ³Ý ËáñÑñ¹³ïíáõÃÛ³Ý µÝ³·³í³éáõÙ:

       ì»ñçÇÝ ÑÇÝ· ï³ñÇÝ»ñÇ ÁÝóóùáõÙ “²ðÈƲܔ-Á Ó»éù ¿ µ»ñ»É ׳ݳãáÕáõÃÛáõÝ Çñ ßáõϳÛÇ µÝ³·³í³éáõÙ, ѳë»É ¿ áñáß³ÏÇ áñ³Ï³ÛÇÝ µ³ñ»É³íáõÙÝ»ñÇ: ²Û¹ »Ý íϳÛáõÙ ÏñÏݳÏÇ, »é³ÏÇ Ññ³í»ñÝ»ñÁ ÙǨÝáõÛÝ Ó»éݳñÏáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ»ï ³ß˳ï»Éáõ ѳٳñ: γñ¨áñáõÙ  »Ýù ݳ¨ å»ï³Ï³Ý ï³ñµ»ñ ϳ½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇ áñå»ë å³ïíÇñ³ïáõ ѳݹ»ë ·³Éáõ ³ñÅ»ù³íáñ ÷³ëïÁ: ²ë»É ¿, û. “²ðÈƲܔ-Ý áõÝÇ ³ñ¹»Ý ÑÇÙÝ³Ï³Ý å³ïíÇñ³ïáõÝ»ñÇ ó³ÝÏ, ÇÝãå»ë ºñ¨³ÝÇó, ³ÛÝå»ë ¿É Ù³ñ½»ñÇó:

       ÞáõϳÛáõ٠ѳٳñíáõÙ ¿, áñ “²ðÈƲܔ êäÀ-Á ÑÇÙݳϳÝáõÙ Ù³ëݳ·Çï³óí³Í ¿ Ù³ñù»ÃÇÝ·Ç, Ù³ëݳíáñ³å»ë í³×³éùÇ ï»ËÝÇϳÛÇ ¨ ÑÙïáõÃÛ³Ý Ãñ»ÛÝÇÝ·Ý»ñÇ áõ Ù³ñ¹Ï³ÛÇÝ é»ëáõñëÝ»ñÇ Ï³é³í³ñÙ³Ý ËáñÑñ¹³ïíáõÃÛ³Ý µÝ³·³í³éÝ»ñáõÙ: